В кои райони населението е най-застаряващо?

Дата: 13.09.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
В кои райони населението е най-застаряващо?

От Института за пазарна икономика представиха анализ за дела на населението над 65 годишна възраст от цялото население в страната. Оказва се, че той варира значително между общините в България.

За 2020 г. само една община – Бойница – има дял над 50%, а други осем – Невестино, Макреш, Ковачевци, Георги Дамяново, Ново село, Грамада, Опан и Чипровци са с над 40%.

Според данните на ИПИ най-нисък е делът на възрастните хора в Кайнарджа (13%) и Гърмен (14%).

170 общини влизат в диапазона между 20 и 30%. Големите икономически центрове се приближават до средните за страната стойности, като в столицата делът на възрастните е 17,6%, в Пловдив и Варна – по 18,4%. Има видими разлики между Северна и Южна България, като най-големите струпвания на общини с висок дял на населението над 65 години са в Северозападна Българя и по границата със Сърбия.

Въпреки общата тенденция към бързо застаряване на населението в страната, в част от общините се наблюдава противоположното. В цели 76 общини в рамките на петте години между 2016 и 2020 г. делът на населението на 65 и повече години намалява или остава същият, като те са видимо струпани в Северозапада и в района на Пловдив. При общините в Северна България това най-вероятно отразява цялостния бърз спад на населението. Най-бързо пък се увеличава делът на възрастните в Неделино (с 5,5 пр.п) и Баните (с 5 пр.п.), като общините с най-бързо застаряване на населението са съсредоточени в Родопите и в Североизтока.

Бързото повишаване на дела на възрастното население отразява най-вече миграционните процеси, като регионите, където то е най-ясно изразено се напускат от по-младите в търсене на образование, работа и по-добре платени работни места. Във водещите центрове процесите на застаряване са по-умерени, като делът на възрастните в столицата е нараснал с 0,6 пр.п. в рамките на пет години, в Пловдив – с 0,8 пр.п., във Варна – с 1,2 пр.п.

Тези данни ни дават представа и за това как ще се отрази икономически повишаването на пенсиите. Общините, в които делът на пенсионерите е значително по-висок ще усетят по-чувствително влиянието на реформата, тъй като тя касае пряко доходите на по-голяма част от населението им. В резултат, при тях имаме основания да очакваме и по-големи увеличения на покупателната способност на домакинствата.