Намиране на нови бизнес партньори чрез мачмейкинг платформа

Дата: 31.07.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Намиране на нови бизнес партньори чрез мачмейкинг платформа

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) запозна бизнеса с възможностите за участие в търговски мисии, бизнес форуми и конференции по проект* за 750 предприятия.

Проектът предвижда изпълнение на две основни дейности :

1. „Организиране на търговски мисии в чужбина“, по която се очаква осъществяването на 15 търговски мисии в чужбина с участието на 150 български малки и средни предприятия;

2. „Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства“, по която ще бъдат организирани 22 бизнес прояви с участието на 600 български предприятия.

Проектът цели да насърчи интернационализацията на българската икономика, като значително улеснява достъпа до целеви външни пазари, където родния бизнес може устойчиво да реализира своята продукция. Част от пазарите, които ще бъдат таргетирани за изпълнение на чуждестранните мисии, ще се определят от наскоро представения анализ, изготвен от Института за пазарна икономика по поръчка на ИАНМСП, за определяне на потенциалните пазари за експортен растеж на родните компании по сектори.

Проектът ще даде възможност за ефективно намиране на нови бизнес партньори благодарение на онлайн мачмейкинг платформа, която ще позволи на българските компании да намерят възможно най-подходящите бизнес партньори в рамките на дадено международно събитие. За стратегически пазари са определени Европа, Близкия Изток и Източна Азия, а секторите са електроника и машиностроене, дървообработване и мебелна промишленост, медицинско оборудване и консумативи, парфюмерия и козметика, хранително-вкусова промишленост, информационни и комуникационни технологии, автомобилостроене, текстил и облекло. Те са идентифицирани като сектори с най-висок експортен потенциал.

За да спомогнат за преодоляването на икономическите последствия от COVID-19, ръководството на Агенцията и проекта е взела решение да отпадне и предвиденото съфинансиране от страна на фирмите, като проектът ще покрива 100% от разходите по участието на родните МСП в проявите по проекта, информираха още представителите на проекта и ИАНМСП.

Повече информация можете да намерите тук.

*Проект № BG16RFOP002-2.052-0001-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG16RFOP002-2.052 „Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020 г.“ в изпълнение на проект с наименование „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“ с общ бюджет 2 100 000,00 лв.