Списанието

Изберете рубрика:

 

Течните сапуни набират популярност

Брой 1 / 2, януари / февруари 2010

Дата: 01.02.2010 Коментари: 0
Снимки (2)
Течните сапуни набират популярност

Най-активните от производители на тоалетни сапуни за българския пазар (в азбучен ред) са: Beiersdorf, Colgate-Palmolive, P & G и Unilever. Единствено българската „Фикосота Синтез” успява да се съревновава успешно с международните гиганти с две марки в челната петица. Освен българските Teo и Tete-a-Tete тя се оформя от Dove, Nivea и Palmolive.

Над 57% от продажбите в стойност на тоалетни сапуни са осъществени в два основни типа търговски обекти – големи хранителни магазини и супе маркети. по-малките формати хран телни магазини и търговските обекти, предлагащи битова химия и козметика, са с дял от около 11–14% всеки. Това показват данните от изследването на „нилсен България” за периода ное ври 2008 г. – октомври 2009 г. В него са включени всички видове твърди и течни тоалетни сапуни в индивидуални и групови опаковки, а също така и пъ нители за течни сапуни. Следят се и сапуните с медицинско предназначение (антибактериални, антиакне и др.). И следването не обхваща продажбите на гранулирани сапуни (те се използват за пране), специални сапуни (например за къпане на животни и др.), както и на интимни сапуни. Разпределението между местните и чуждестранните продукти е почти еднакво, с лек превес на вносните т алетни сапуни (53,5% дял, което е спад с около 3% спрямо предходния период). Тази стабилност е налице въпреки по ти два пъти по-високата средна цена на вносните сапуни (9,27 лв. За килограм или литър срещу 4,7 лв. За българските продукти). Наблюдава се и лек ръст в средната цена спрямо предходната година. Твърдите сапуни продължават да са много по-предпочитани, като прода бите им остават много стабилни и достигат 86,7% за периода ноември 2008 г. – октомври 2009 г., срещу едва 13,3% за течните тоалетни сапуни. Представители на водещите комп нии, произвеждащи тоалетни сапуни, се обединяват около твърдението, че пазарът на тези продукти е стабилен и не се очакват драматични сътрес ния. Въпреки че в България течните сапуни и душгеловете са все още сравните но нов продукт, делът им расте с бъ зи темпове според производителите. Тъй като сапуните са често употр бявана от всички стока, клиентите са доста ценово ориентирани и комп ниите почти единодушно посочват, че промоциите са важни за привл чането на потребителите, въпреки че данните сочат, че те са сравн телно лоялни към дадена марка. „по отношение на избора българинът е относително лоялен към марки, които отдавна познава като качествени, но същевременно много цени разнообр зието”, споделя петя гуламали, бранд мениджър „глобален маркетинг”, „фик сота синтез”. Според румяна градева, продуктов м ниджър в beiersdorf, например „цената на продуктите е от най-съществено значение, понякога дори за сметка на качеството. Пазарът е ценово чувс вителен поради характеристиката на самия продукт консуматив. Има силно влияние на търговски и ценови акти ности.” „промените в потребителските н вици, изразени силно през изминалата година, са свързани основно с търс нето на промоционални цени, атра тивни оферти или отстъпки”, посочи маркетинг отделът на „Юниливър”.

„Байерсдорф”

Nivea предлага на българските си п требители 3 типа сапуни: 8 вида твъ ди крем сапуни в картонени опаковки от 100 г, 6 вида твърди сапуни в меки опаковки от 90 г и 3 вида течни сапуни. позиционирани са над средното ценово равнище като едни от най-качествен те продукти на пазара. „популяризираме продуктите си на вече с търговски промоции от типа 5+1 за твърдите сапуни – 1 безплатен пр дукт при покупка на 5 – споделя румяна градева. – намалява потреблението на твърди сапуни за сметка на душгелов те – в това отношение България е все още много далече от развитите стр ни, където пазарите на течни сапуни и душгелове са доста по-значими в сра нение с този на твърдите сапуни. по отношение на продажбите традицио ният канал за търговия има най-силно влияние, но с промяната в търговията като цяло все повече сила имат вер гите – супе и хипермаркети.”

„Колгейт–Палмолив”

Течните сапуни са измежду най-бързо ра тящите категории в рамките на кат горията „лична хигиена” в България, като бележат ръст от 10%. Palmolive е позн та марка и лидер в европа в категори та течни сапуни (по данни на „нилсен”). в портфолиото присъстват разнообразни сапуни в различни опаковки в отговор на различни потребителски нужди (грижа за кожата, ефикасност, например антиба териален или за премахване на миризми, емоционално изживяване, свързано с д корирането на дома). Миенето на ръцете е важна част от всекидневната и рутинната лична хиг ена. потребителите мият ръцете си средно около 10 пъти на ден. те търсят добро здраве и хигиена. Болшинството също избират продукт на рафта, като първо си представят помещенията, в които ще го поставят (според вътре ни проучвания), най-важните канали за продажба на то летни и течни сапуни са хипермаркет те, супермаркетите, дрогериите, ко метиките, парфюмериите и аптеките. Най-важните фактори при решението за покупка са опаковката и размерът (помпа или пълнител), марката, вариа тът и цената. Много хора в България все още използват тоалетни сапуни и едно от намеренията на palmolive е да ги образова относно ползите от течните продукти за лична хигиена.

„Фикосота синтез”

„Фикосота синтез” е лидер в категори та „сапуни”. Според данните на мемрб сапуните с марка teo са с най-голям п зарен дял. По-високо ценово позицион ран е tete-a-tete – единствената линия млечни сапуни на пазара. По средата между тези два основни играча е fiona – марката крем сапуни на компанията. „фикосота синтез” разполага с отлична дистрибуция и е активна целогодишно в промотирането на новите предлож ния към клиента – казва петя гуламали. – за нас най-добре работи телевиз онната реклама. Все още това е на ефективният начин да се достигне до максимален брой от хората, за които разработваме продуктите си. Стар ем се също така да осигурим на tео, тete-a-tete и fiona мястото на рафта, което да отразява добрите им паза ни дялове, както и да сме атрактивни в магазина. Темата за потребителск те навици е много дълга, но в най-общи линии можем да кажем, че твърдият сапун традиционно се приема като продукт за цялото семейство – за к пане и миене на ръце, а течният сапун се ползва изключително за ръце. Пр дуктите за лична хигиена имат много конкретни характеристики, които са важни за потребителя. Високата оце ка по тези критерии осигурява доверие в марката. Ключово е и адекватното медийно присъствие, доброто пре ставяне на рафта, както и предлож ното разнообразие. Нашите марки сапуни тeo, тete-a-tete и fiona обичайно се реализират най-вече чрез традиционна търговия, но делът на модерната, както и при всички о танали продукти, расте.”

„Юниливър”

В категорията „твърди тоалетни с пуни” „юниливър” присъства на бълга ския пазар с няколко разновидности на dove beauty cream bar: original, fresh touch, energise, velvet, cream oil, exfoliating и fresh. В категорията „течни сапуни” комп нията предлага на потребителите dove cream wash original, fresh touch, energise, velvet и silk в шишета с по пичка и допълнителни пълнители. „обикновено продуктите ни се пром тират чрез различни медийни канали и in-store промоции”, споделиха от марк тинг отдела на „юниливър”. Според него основните фактори, к ито влияят на потребителското п ведение, са телевизионните реклами, доброто присъствие по рафтовете в магазините, in-store промоциите и атрактивните промоции, а най-големи продажби се осъществяват в голем те търговски вериги.

Екип на Progressive
по данни на Nielsen
и производители на тоалетни сапуни