Списанието

Изберете рубрика:

 

С 10% е увеличено производството на сосове и подправки

Брой 9, септември 2020

Дата: 01.10.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
С 10% е увеличено производството на сосове и подправки

В сравнение с 2017 г. общите продажби на българските производители на сосове нарастват незначително – едва 0,4% в продадените количества, а стойностният обем на продажбите – нараства само с 0,3%, показва годишен анализ „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в България – 2019 г.”, изготвен от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) и публикуван през април 2020 г.*, който се издава вече 12 години.

Малкото увеличение се дължи на намалението на общите продажби на готова горчица – на годишна база намалението е със 7,3%. Продажбите на кетчуп и други сосове от домати нарастват с 9%, а на майонеза, готови сосове и препарати, подправки продажбите се увеличават с малко над 1%. Реализираните на вътрешния пазар сосове и подправки също са повече - с 3,5% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар, от общите продажби на производителите в количествено изражение, е 97% за 2018 г.

Що се отнася до основните тенденции в консервната промишленост и по отношение на основните икономически показатели, предварителните месечни данни от краткосрочната бизнес статистика на Националния статистически институт (НСИ) за 2019 г., показват увеличение с 2,6% на производството в консервната промишленост и с 5,4% увеличение на оборота от продажби на стоки и услуги, спрямо същите месечни данни за 2018 г. Окончателните данни за 2018 г. показват намаление на оборота от продажба на стоки и услуги спрямо 2017 г. с 0,4%. Намалява и обемът на продукцията в сектора с 1,5%.

През 2019 г. производството на преработените и консервирани зеленчуци нараства с 35%, с близо 10% е увеличението на сосове и подправки, 3,3% на плодови и зеленчукови сокове и около 1% увеличение в производството на преработени и консервирани плодове, показват резултатите от месечно наблюдавани продукти за 2019 г.

Продължава тенденцията от последните години на увеличение на производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци – според окончателните годишни данни за 2018 г. увеличението на годишна база е с 8%. При производството на плодови и зеленчукови сокове увеличението е с 12% на годишна база, а производството на сосове и подправки се увеличава с 6,7%.

Увеличават се и продажбите на вътрешния пазар - резултатите за месечно наблюдаваните продукти през 2019 г., показват увеличение на продажбите на вътрешния пазар от предприятията, включени в месечното наблюдение, на преработени и консервирани зеленчуци със 17,%, близо 10% увеличение в продажбите на сосове и подправки, 7% на плодови и зеленчукови сокове и 3,1% на преработени и консервирани плодове.

Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители през 2018 г., на годишна база, намаляват с 1,2%, показват окончателните годишни данни. Делът на преработените и консервирани плодове в стойностната структура на продажбите е най-голям – 60,3%. На годишна база продажбите им намаляват с около 1%, докато продажбите на консервирани зеленчуци нарастват с 8,3%. Продажбите на плодови и зеленчукови сокове също нарастват на годишна база с 2%. Макар и незначително, с 0,4%, се увеличават и продажбите на сосове и подправки.

На вътрешния пазар има намаление на продадените от производителите количества преработени и консервирани зеленчуци с 8,4% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 58,8% за 2018 г.

Реализираните на вътрешния пазар сосове и подправки също са повече за 2018 г. - с 3,5% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 97% за 2018 г.

Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2019 г. нараства с 11,7% на годишна база. Външнотърговското салдо за периода 2014- 2019 г. е положително.

Внесените през 2019 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 1,6% повече, а стойностният им обем – с 10% повече на годишна база. Делът във вноса на страната за 2019 г. е 0,7%, като се запазва приблизително постоянен за периода 2014-2019 г.

През 2019 г. има увеличение на износа – изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са два пъти повече спрямо 2018 г., а стойностният им обем – с 13% повече.

 

*Резюме на анализа „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в България – 2019 г.”, изготвен от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) е достъпно на http://www.org-bg.net/bg/report