JTN: Над 70% от българските компании разчитат на вътрешнофирмени инвестиции за внедряване на иновации

Дата: 19.04.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
JTN: Над 70% от българските компании разчитат на вътрешнофирмени инвестиции за внедряване на иновации
Aгенция за пазарни проучвания JTN проведе проучване за отражението, което остави пандемията в сектор „Иновации“ за българските компании. Целта му е да набележи иновационния капацитет на фирмите, тенденции, нагласи и основни пречки за развитието им. 
 
Около от половината участници в проучването посочват, че пандемията се е отразила негативно на печалбата им (49%), имали са повече оперативни разходи (56%), по-малко на брой активни клиенти (53%), както и проблеми с достъпа до материали и суровини (49%). 
 
JTN разработва комплексен метод за дефиниране на степен на иновативност на компаниите спрямо техните отговори в проучването. Според него 37% от фирмите в секторите IT,финанси, застраховки и хранителни стоки са иновативни, а 48% от сферата на строителството и нехранителни бързооборотни стоки не прилагат достатъчно иновации в дейността си. 
 
Над 70% от мениджърите твърдят, че окуражават служителите си да споделят идеите си за развитието на компанията и посочват, че подсигуряват иновациите основно чрез вътрешнофирмени инвестиции. Под 10% са компаниите, които разчитат на държавни или европейски финансови средства. Повече от половината анкетирани ръководни кадри смятат, че бюрокрацията, административната и данъчната тежест върху компаниите трябва да намалее. Като основни пречки за развитието на иновациите в България те посочват слабата държавна подкрепа и липсата на достатъчно квалифицирани и мотивирани кадри.
 
През изминалата година компаниите са въвеждали иновации най-често  по отношение на нови начини за насърчаване се продажбите (43%) и усъвършенстване на наличните фирмени продукти и услуги (38%)  като допълнителен ефект на кризата и реакция на извънредното положение.
 
Всяка втора фирма е решена през 2022г да търси нови възможности за развитие и да увеличи обема на производството си. Най-честите притеснения през настоящата година са свързани с ръста на цените за електроенергия (60%), намалената покупателна способност на потребителите (51%), повишения инфлационен натиск (47%) и недостига на кадри (45%).
 
Като топ 3 най- силни страни на икономиката в България запитаните са посичили туризма, информационните технологии и земеделието. Според тях секторите, които се нуждаят най-много от допълнително развитие са именно земеделие (60%), туризъм (55%), образование (50%) и здравеопазване (49%).
 
Проучването е проведено сред 200 основатели, собственици на български компании и мениджъри на високи ниво от разнообразни сфери, мъже и жени на възраст 30-61+ години, балансирани по пол, възраст, местожителство и размер на населеното място. Теренната работа е реализирана с онлайн потребителски панел JTN Panel, по методологията CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Всички набрани данни са верифицираци с технологично-аналитичния метод Field Detective, собствена разработка на JTN и водеща система в сферата на CAWI проучванията.