Списанието

Изберете рубрика:

 

Доходи, Разходи и Потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2022 година

Брой 8, август 2022

Дата: 02.09.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Доходи, Разходи и Потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2022 година

Общият доход средно на лице от домакинство* през второто тримесечие на 2022 г. е 2 207 лв. и нараства с 16.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година, показват данните от даклад на Националния статистически институт (НСИ).

 

 

Доходи на домакинствата

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.1%), следван от доходите от пенсии (34.4%) и от самостоятелна заетост (4.3%). Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4.4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0.7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 5.5 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

Доходът от работна заплата нараства от 1 108 на 1 193 лв. (със 7.7%).

Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 94 на 96 лв. (с 1.7%).

Доходите от пенсии се увеличават от 547 на 760 лв. (с 39.1%).

Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 45 на 48 лв. (с 5.2%).

През второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура - 0.5%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 1 962 лв. и се увеличава със 17.8% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.2%), следвани от разходите за жилище (17.3%), данъци и социални осигуровки (12.8%) и транспорт и съобщения (12.3%).

Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителните дялове на разходите за храна и безалкохолни напитки, жилище и здравеопазване нарастват с по 0.4 процентни пункта, а на разходите за транспорт и съобщения - с 0.9 процентни пункта. Делът на разходите за алкохолни напитки и цигари и за облекло и обувки намалява с по 0.2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 513 на 612 лв. (с 19.3%)

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 70 на 78 лв. (с 11.6%).

Разходите за облекло и обувки нарастват от 61 на 68 лв. (с 11.4%).

Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 283 на 339 лв. (с 20.0%).

Разходите за здравеопазване нарастват от 100 на 125 лв. (с 25.8%).

Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 190 на 242 лв. (с 27.0%).

Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 62 на 72 лв. (с 16.0%).

Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 236 на 251 лв. (с 6.4%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.6 на 18.9 кг, зеленчуци - от 20.3 на 19.4 кг и плодове - от 10.3 на 9.7 килограма.

Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и захар.

 

Обикновено домакинство образуват две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.

Колективните домакинства не са обект на изучаване на домакинските бюджети.

Основните показатели за доходите, разходите и потреблението се оценяват тримесечно и годишно и се представят под формата на средни величини и относителни дялове.

Доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярни или еднократни трансфери от други домакинства и продажби на имущество.

Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други.

Потреблението средно на лице от домакинство представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене.

Подробна информация за Наблюдението на домакинските бюджети и резултатите от него са публикувани на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg) в рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“ и Информационната система ИНФОСТАТ.

 

Доходите на домакинствата с фотофиниш спрямо ръста на инфлацията през второто тримесечие

На фона на бързия ръст на цените през второто тримесечие на 2022 г. основният въпрос, който си задават експертите и политиците, е дали доходите на населението успяват да догонят инфлацията или напротив - за първи път от десетилетия в България има реално обедняване. От Адриан Николов, Институт по пазарна икономика (ИПИ).

След като миналата седмица разгледахме динамиката на заплатите във връзка с тази на потребителските цени, тази се спираме и на промените на доходите и разходите на домакинствата през второто тримесечие. Въпреки че динамиката на пълната палитра на доходите дава по-малко еднозначен отговор на въпроса с реалното обедняване, те също са повод за притеснение, особено предвид прогнозите за продължаващ ръст на инфлацията.

Най-общо от последните данни за доходите можем да изведем няколко основни извода:

Ръстът на средния доход на лице от домакинство през второто тримесечие е 16,5%. Същевременно средният темп на нарастване на потребителските цени на годишна база през месеците април, май и юни е бил 15,6%. С други думи, към средата на годината ръстът на доходите все още изпреварва този на инфлацията, но с много малко. Доколкото през юли годишният индекс на потребителски цени въпреки мерките, насочени към отделни стоки, достигна 17,3%, то не е изключено инфлацията през следващото тримесечие да надхвърли повишението на доходите.

При доходите от различни източници се наблюдават много различни темпове на растеж. Докато ръстът при доходите от пенсии е 39%, то при тези от работна заплата повишението е със 7,7%, от самостоятелна заетост – с 1,7%. Ударното повишение на пенсиите през последната година води до значително надхвърляне на инфлацията при доходите на пенсионерите, но това не важи за работещите – тъкмо напротив, при тях повишението е два пъти по-малко от това на цените.

Ръстът на доходите от социална помощ е 5,2% на годишна база. Въпреки че повишенията на пенсиите успяват да подкрепят долния край на доходната структура (повечето пенсионери се разполагат във 2-4 доходен децил), видимо липсват достатъчно мерки за повишение на доходите на най-бедните. В резултат домакинствата, които и преди са имали най-ограничени доходи, страдат най-много от ръста на цените, а тяхната покупателна способност се свива най-бързо. Това за пореден път сочи към острата нужда от преформулиране и по-прецизно таргетиране на социалните разходи към най-нуждаещите се.

На фона на повишение на доходите с 16,5%, разходите растат със 17,8% на годишна база. С други думи възможностите за потребление на домакинствата се свиват. Това личи и в представените от НСИ промени в количествата консумирани стоки, където спад се наблюдава при хляба, зеленчуците, месото, млякото – почти всички основни сегменти на фундаменталното изхранване.

Същевременно се променя и общата структура на разходите с повишение на дела на разходите за храна и транспорт. Домакинствата съкращават разходите си до стоките и услугите „от първа необходимост“, но именно при тях цените растат най-бързо (по последни данни +24% на годишна база при храните, +31% при транспорта), което допълнително ограничава възможностите за потребление.

Общият преглед на доходите и разходите на домакинствата сочи, че промените в икономическите условия и бързият ръст на потребителските цени имат значителен негативен ефект. От една страна работодателите са под натиск да увеличават заплатите на служителите си поне до темпа на повишение на цените, но от друга следващото правителство е изправено пред нелеката задача да предефинира социални политики така, че да подкрепи доходите на най-бедните.

Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/dohodite-na-domakinstvata-s-fotofinish-spryamo-rysta-na-inflaciyata-prez-vtoroto-trimeseie/#ixzz7cgh4loka