Списанието

Изберете рубрика:

 

Маслиново ли е маслиновото масло?

Брой 3, март 2021

Дата: 31.03.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Маслиново ли е маслиновото масло?

Да питаме експерта...

В списъка за покупки за празника със сигурност ще присъства придобилото широка популярност у нас маслиново масло. Има някои специфики, които е добре да знаем за този продукт. Експертното мнение на инженер-технолог Яна Милчева, консултант „Етикетиране, качество и безопасност” в NSF Bulgaria ще допринесе да направим информиран избор преди да сложим зехтина в пазарската кошница.

Измамни и заблуждаващи практики при търговията с маслиново масло

Основен фактор за възникване на измами и фалшификации на храни е глобализацията на веригата на доставки, което увеличава мотивацията и възможностите за реализация на заблуждаващи практики. Развитието на технологиите и аналитичните методи, въвеждането на все по-строги правила за проследимост на продуктите и повишеното внимание от страна на медиите водят до по-голям брой регистрирани случаи на измами в храните.

Оценката на уязвимите към фалшифициране храни е комплексен процес. От първостепенно значение е физичното състояние на храната, като еднородните съставки са по-подходящи за подвеждащи практики. Пазарната необходимост от артикула също е определящ фактор – по-голямото търсене е предпоставка за по-чести измами. Хранителните продукти, които имат широко потребление и се използват като съставка на други продукти са по-примамливи за фалшификаторите, поради възможността за реализиране на по-големи печалби. В случай, че храните са част от тенденциите на здравословното хранене и съответно много предпочитани и „модерни“, също са застрашени от измами. Много голямо влияние оказва и високата пазарна цена на продукта, както и наличието на колебания в цените.

Храните, които са обект на най-чести измами и фалшификации са посочени в Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2014 г. относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях (2013/2091 /INI/) и включват маслиново масло, риба, продукти от биологично производство, зърнени култури, мед, кафе, чай, подправки, вино, плодови сокове, мляко и месо.

Измамни и подвеждащи практики

Маслиновото масло винаги е на челните места в класациите за най-уязвими към измами храни. Този продукт е технически лесен за подправяне, има различни контролни мерки в отделните държави, много променливи нива на търсене и предлагане, висока пазарна цена. В следствие на тези фактори се появяват нови и по-сложни методи за измами, а фалшификаторите стават по-изобретателни. 

Световното производство на маслиново масло за реколта 2019/2020 се оценява приблизително на 3 144 000 т, а Европейският съюз е най-големия производител с 63,97%, както и на първо място по износ и потребление (International Olive Council (IOC), 2019). По данни на EC DG AGRI за декември 2020 г. цените на маслиново масло „Extra virgin“ са 251 евро /100 кг в Испания, 473,6 евро /100 кг в Италия и 253,1 евро /100 кг в Гърция (DG AGRI Dashboard, 2020). Голямото търсене и високата пазарна цена са предпоставка маслиновото масло да е един от най-привлекателните за фалшификации продукт.

 

Източник: olive-oil-dashboard_en.pdf (europa.eu)

 

В статията „Emerging trends in olive oil fraud and possible countermeasures“, публикувана в изданието Food control (Volume 124, June 2021, 107902) е извършен преглед на най-честите методи за фалшификации на маслиновите масла. Заблуждаващите практики включват предлагането на пазара на маслиново масло от по-нисък клас като най-висока категория маслиново масло „Extra virgin”, а също така и смесване на маслиновото масло с други растителни масла, като най-често се използват слънчогледово, царевично, палмово, рапично и др. Обикновено миксирането на маслиновото масло с други масла от растителен произход не води до опасност за здравето на потребителите, но има и случаи на подобни измами с много сериозни последствия, като например едно от най-големите хранителни отравяния в Испания през 1981 г., познато още като „Синдром на токсичното масло”, при което е използвано негодно за консумация денатурирано рапично масло за промишлени цели. Според последните данни за фалшификации на маслиново масло най-често се съобщава за разреждане със слънчогледово масло, което е с добавени оцветители Е 160a каротини или Е 141 медни комплекси на хлорофили и хлорофилини, за да се имитира цвета на маслиновото масло, както и продукти с невярно декларирани данни на етикета за категория, произход, характеристики и т.н.

В допълнение към Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASSF), създадена от Европейската комисия, са налични и други бази данни, в които се следят проблеми, свързани с безопасността и автентичността на храните. Един пример за такъв източник е HorizonScan, който е патентован инструмент на Fera Science Ltd. (HorizonScan (fera.co.uk)), създаден с цел да подпомогне хранителната индустрия при идентифициране и оценяване на рисковете в различни области на производството и доставката на храни. В тази база данни се анализират и публикации от пресата. Посочен е например широко отразен в медиите случай от юли 2018 г. за наложени глоби на един от най-големите кооперативи на производители на маслинови масла в Испания за неплатени мита за внос на маслинови масла от Тунис и Мароко. Внесените масла са били смесени с испански маслинови масла с ниско качество (добити при повторна преработка на маслини) и полученият продукт е бил етикетиран като маслиново масло “Virgin” и продаван на пазара на САЩ на цени с 40% по-ниски от цените на останалите испански и италиански маслинови масла, и с почти 100% по-ниски цени от маслиновите масла с произход от Калифорния.

 

Отличават се следните подвеждащи практики:*

Заблуждаваща информация на етикета

►Маслинови масла, които са етикетирани и се предлагат на пазара като „Extra virgin” или „Virgin”, а в действителност продуктите не отговарят на тези категории, което е установено със сензорен анализ.

►Маслинови масла, които са представени на етикета като „необработени“ в категориите „Extra virgin” или „Virgin”, но с по-висoка стойност на пероксидното число от нормативно установената максимална стойност.

Фалшификации с разреждане

►В маслинови масла „Extra virgin” е установено съдържание на стигмастадиени над максималната граница, което е индикация за смесване с рафинирани растителни масла, тъй като рафинираните растителни масла съдържат стигмастадиени, а необработеното маслиново масло не съдържа такива вещества.

Измами с използване на неразрешени вещества

►В маслинови масла от по-ниска категория, които се предлагат на пазара като „Extra virgin” са използвани оцветители (например Е 175 Злато) за коригиране на цвета.

►Към маслиновите масла са добавени други растителни масла, като в тях са използвани различни оцветители (например Е 160а Каротини), за да се имитира цвета на маслиновото масло.

Заблуждаваща информация в декларациите и документите при предлагане на пазара

Неразрешено използване на Защитени наименования за произход за маслинови масла.

►Маслиновото масло се предлага на пазара като продукт от биологично производства, а всъщност е от конвенционално земеделие.

►Невярно деклариран произход на маслиновото масло или на маслините.

►Липса на подходяща документация за съответствие на декларираната на етикета на маслиновото масло информация за произход на продукта, сорт на маслините и метод на производство. 

►Нечетлив и неясен етикет на продукта.

Зехтин или Маслиново масло?

На пазара на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти при търговия на дребно могат да бъдат предлагани само следните маслинови масла:

  • Маслиново масло „Extra virgin” - необработено маслиново масло с максимално съдържание на свободни киселини, изразено като олеинова киселина, 0,8 g на 100 g и чиито останали характеристики съответстват на тези, установени от Комисията съгласно член 75, параграф 2 за тази категория.  
  • Маслиново масло „Virgin” - необработено маслиново масло с максимално съдържание на свободни киселини, изразено като олеинова киселина, 2 g на 100 g и чиито останали характеристики съответстват на тези, установени от Комисията съгласно член 75, параграф 2 за тази категория.
  • Маслиново масло – съставено от рафинирани и необработени маслинови масла - маслиново масло, получено чрез смесване на рафинирано и необработено маслиново масло, различно от маслиново масло за осветление, със съдържание на свободни киселини, изразено като олеинова киселина, което не превишава 1 g на 100 g и чиито останали характеристики съответстват на тези, установени от Комисията съгласно член 75, параграф 2 за тази категория.  
  • Маслиново масло от маслиново кюспе - маслиново масло, получено чрез смесване на рафинирано маслиново масло от маслиново кюспе и необработено маслиново масло, различно от маслиново масло за осветление, със съдържание на свободни киселини, изразено като олеинова киселина, което не превишава 1 g на 100 g и чиито останали характеристики съответстват на установените от Комисията за тази категория в съответствие с член 75, параграф 2.

Съгласно нормативните документи, в наименованието, под което се продава продуктът и в данните, които трябва да се обявят на етикета не фигурира думата „зехтин“. При предоставяне на информацията на потребителите се използва само наименованието „маслиново масло“.

Сензорни характеристики, смеси с растителни масла и изображения на етикета

Използването на обозначения за сензорните характеристики на маслиновото масло е строго регламентирано. Указания за органолептични свойства, отнасящи се до вкус и/или мирис, могат да се поставят само на необработено маслиново масло „Extra virgin” или „Virgin”, като са разрешени само термините, посочени в точка 3.3 от приложение XII към Регламент (ЕИО) № 2568/91 и те могат да се поставят върху етикетите, само ако се основават на резултати от оценка, проведена по метода, предвиден в посоченото приложение от цитирания регламент. Някои от незадължителните понятия за целите на етикетирането са „плодов аромат”, „вкус на зрели маслини”, „добре балансирано” и др.

За потребителите, които използват за овкусяване смеси от маслинови масла и други растителни масла е важно да се отбележи, че съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 29/2012 относно стандартите за търговия с маслиново масло съответното търговско описание трябва да бъде „Смеси от растителни масла (или конкретните наименования на съответните масла) и маслинови масла”, следвано директно от процентното съдържание на маслиново масло в сместа. Наличието на маслиновото масло може да бъде подчертано с образи или графики на етикета на сместа, само в случай че неговото количество е повече от 50% от съответната смес.

 

*Авторите G.Cugat и M. R. Biel в статията „Official quality controls and the fight against fraud in the olive oil sector in Catalonia. Results 2011–2014“ /Grasas Y Aceites, 67 (2016), p. 160/ представят резултати от контрола на качеството и проверките за борба с измамите, извършени от правителството на Каталония (Испания) в периода 2011 – 2014 г. и случаите на измами с маслиново масло.