Списанието

Изберете рубрика:

 

По-малко купувачи и покупки, но категорията Грижа за косата с ръст в стойност през МАТ Ноември 2023 г.*

Брой 2, февруари 2024

Дата: 28.02.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
По-малко купувачи и покупки, но категорията Грижа за косата с ръст в стойност през МАТ Ноември 2023 г.*

*данни на Консюмър Пенъл България ГфК ЕООД за период МАТ Ноември 2023 г. и МАТ Ноември 2022 г.

Общата кошница на продукти грижа за косата постига 6% ръст в стойност през 2023 г. и безспорният двигател е повишението на средните цени от 8%. 

Причина за по-добрите финансови резултати за кошницата Грижа за косата са увеличените средни цени (8%). Купувачите, обаче, намаляват до 73% от домакинствата, което води до спадове на общо закупените количества спрямо обемите през 2022 г. 

Домакинствата пазаруват продукти от кошница Грижа за косата почти два пъти за периода МАТ Ноември 2023 г. като харчат на едно пазаруване на категорията 7.26 лв. 

Най-предпочитан канал за пазаруване е дрогерии / парфюмерии, реализиращ над една четвърт от обемите и над 1/3 от стойността, която домакинствата са заплатили за периода. Броят на пазаруващите в този канал остава стабилен, но пазаруват по-често. Това един от малкото канали, който увеличава закупените количества в кошницата за разлика от намаляващият обем на общия пазар. 

Вторият по важност канал за кошницата са супермаркетите, които са най-бързо растящият канал през 2023 г., както в обем, така и в стойност. Това развитие привлича пазарен дял към канала, който привлича повече купувачи, посещаван е по-често за покупки на категорията.  

Най-голямата продуктова група в кошницата Шампоани за коса е безспорен лидер в обем (кг), но лидерството му е оспорвано от Боя за коса, ако сравним броя закупени опаковки. 

През 2023 г. категория Шампоани за коса губят купувачи - под две трети от домакинствата са пазарували категорията през 2023 г. 

Разрастването на пазара в стойност с 5% е резултат от повишението на средните цени спрямо 2022 г. докато закупените количества намаляват с 2.6%. По-високите средни цени компенсират намалението на купувачите и по-малките обеми през 2023 г. 

През 2023 г. купувачите са пазарували на 8% по-високи средни цени. Шампоаните попадат в потребителската кошница почти 4 пъти годишно и харчат общо за периода 28.10 лева. Пенетрацията с негативно развитие от 3пп като категорията достига до 62.6% от домакинствата през последния период. 

Супермаркети и дрогерии/парфюмерии изпреварват ръста на общия пазар в стойност и за разлика от общия спад в обеми, успяват да увеличат количествата закупени шампоани.  Резултатът е увеличение на значимостта на двата канала за категорията. Дрогериите запазва лидерската позиция, а супермаркети изпреварват хипермаркети по двата показателя – закупено количество и привлечена стойност. 

И двата водещи канала (дрогерии/парфюмерии и супермаркети) не успяват да привлекат купувачи, но бележат ръст на цените под средния и по-чести покупки за разлика от пазара.  

Обратното на ситуацията при останалите FMCG групи при шампоани намалява обемът на промоционалните покупки за последния период. Покупките на промоция с повече привлечена стойност поради изпреварващо нарастване на средната цена, което влияе върху отлив на купувачи и по-редки покупки на домакинствата на промоционални покупки.  

Собствените марки шампоани с двуцифрен ръст на цените, но остават с най-ниска средна цена в категорията. Все повече домакинства започват да предпочитат собствени марки и пазаруват по-често, което води до динамично повишение на закупените количества и на общата привлечена стойност за този сегмент в категория шампоани. 

Боята за коса е втори по популярност продукт в кошница грижа за косата, но най-често пазаруван

За период от една година пазарът на бои за коса е нараснал с 8% в стойност и със същото темпо са намалява закупения обем. Зад развитието на категория бои за коса имаме стабилни показатели – брой купувачи, честота на пазаруване и обем на купувач. Зад намалените обеми стои по-малкото количество на едно пазаруване, докато двуцифреният ръст на средните цени влияе върху общото нарастване в стойност. 

Продуктът достига до 45% от домакинствата, които правят средно 4,7 покупки на продукта за годината, а общата сума, която едно домакинство заплаща за целия период е 29.18 лева или е 6.19 лева на едно пазаруване.

За пазаруване на категорията най-предпочитан е каналът на дрогерии / парфюмерии. Каналът отговаря за най-много покупки през двата периода, но динамичното развитие през 2023 г. го прави още по-значим за категорията, за сметка на останалите типове търговски обекти. 

Подобно на шампоаните и при боите за коса промоционалните покупки с намаляващ обем и стойност и свиват своя дял  (стойност) в категорията до 30% от 35% през 2022 г. Намаляват и купувачите на продукти на промоция вероятно заради фактът, че в промоциите са включени премиални марки, които дори и на промоция остават на висока цена, която отблъсква ценово чувствителните купувачи. 

Малка категория в кошницата с противоположна динамика за 2023 г.: Маските за коса губят стойност, но постигат увеличение на покупките 

Категория Маски за коса губи 10% от привлечената стойност за период от една година за разлика от останалите продукти за коса. Закупените обеми, обаче, имат положително развитие 12% в обем (л/тонове) и 5% повече закупени опаковки.  

Без загуба на купувачи през 2023 г. и повишени обеми на едно пазаруващо домакинство са факторите за ръст на закупените количества от домакинствата. Разликата спрямо останалите разгледани продукти е двуцифреният спад на средните цени. През 2022 г. средната закупна цена е била 25,52 (лв/кг), докато през 2023 г. цената е 19% по-ниска или 20,59 (лв/кг). Значимото намаление на цените не може да бъде компенсирано с по-бавния ръст на обемите през 2023 г. 

Маски за коса са купувани от 13,4% от домакинствата, което показва значителен потенциал за развитие на категорията в посока увеличение на броя купувачи. Честотата на пазаруване е 1,6 пъти за двата периода МАТ ноември. На единично пазаруване домакинствата харчат 8,35 лева, което въпреки намалението остава най-високата сума спрямо останалите продукти за коса (шампоани, балсами, боя за коса). 

Дрогерии/ парфюмерии е най-важният канал за покупки на категория Маски за коса и през 2023 г, успява да постигне добри резултати спрямо пазара. Развитието през 2023 г. бележи 3% повече стойност, по-динамичен ръст спрямо пазара в обем (кг). е канал дрогерии / парфюмерии домакинствата са купували маски за коса на едни от най-високите цени въпреки, че спрямо 2022 г. цените са 16% по-ниски. 

Супермаркетите са вторият по-значимост търговски обект за пазаруване на маски за коса. Каналът допринася за значим ръст на категорията както в стойност, така и в закупени обеми съответно 48% и 20%. 

Категорията е доминирана от брандирани продукти. Делът на собствени марки остава под 10%, въпреки че 2023 г. бележи много силно развитие в категорията. Собствени марки маски за коса има малък брой купувачи и това се оказва сериозно препятствие пред развитието на сегмента.  

Промоционалните покупки намаляват като дял от общо привлечените средства и закупени количества.