Списанието

Изберете рубрика:

 

Ръст на похарчените средства за перилни препарати с 1.7%

Брой 4, април 2022

Дата: 09.05.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Ръст на похарчените средства за перилни препарати с 1.7%

Категорията Перилни препарати расте, движена от увеличен обем на покупка и по-високи средни цени, научаваме от потребителския панел на GfK България, който представлява количествено продължително изследване на 2500 български домакинства, което проследява покупките на бързооборотни стоки.

Единствено прахът за пране от продуктите в категорията има негативен резултат поради загуба на купувачи.  По-ниски средни цени и незначителен спад в честотата на покупка също се наблюдават от данните. Капсулите са с най-динамично развитие, следвани от омекотителите. Ръстът в стойност на категорията Перилни препарати е 1,7 %. Течните препарати са с ръст от 5,3%, а капсулите с 7,7 %. При прахът за пране се наблюдава спад с цели 7%, а омекотителите пък отбелязват ръст от 6,6 %.

 

От GfK  също така отчитат спад в броя на домакинствата, които купуват перилни препарати, макар и само с 0.8 процентни пункта през 2021 г. Общо пенетрацията за МАТ ноември 2021 е 86% според данните на aгенцията.  Спад има и в броя покупки за периода, но количеството, закупено на едно пазаруване е по-голямо: 2,2 килограма е средната големина на покупката за периода.

Делът на промоционалните покупки намалява за всички типове перилни препарати. Спадът за МАТ ноември 2021 спрямо МАТ ноември 2020 е от 3,6 процентни пункта. Праховете за пране  са с най-нисък дял на промо покупките – 26,4, а най-висок остава при Капсулите – 51,4.  Спадът на промоционалните покупки за праховете за пране спрямо МАТ ноември 2020 е с 1,5 процентни пункта, а за капсулите – с 4,2 процентни пункта. Омекотителите са с повече промоционални покупки, достигайки дял, който е по-висок от Перилните препарати. При тях процентът за МАТ ноември 2021 е 42,3, което показва ръст от 2,2 процентни пункта спрямо МАТ ноември 2020, когато процентът е бил 40,2.

Делът на собствени марки за категория Перилни препарати е нисък и остава стабилен спрямо МАТ Ноември 2020 г. През 2021 г. Капсулите са с малко по-висок дял, докато при Омекотителите покупките на Собствени марки намаляват наполовина.

Хипермаркетите са най-значимият канал за закупуване на категорията, следван от Малки хранителни магазини и Супермаркети. Хипермаркетите обаче бележат спад на своя дял в стойност на типовете търговски канали от 5,5% на годишна база спрямо 2020 година. Техният дял в стойност е от 23% за 2021 г. за МАТ ноември 2021. Малките хранителни магазини също показват спад, като техният е с 2%. Супермаркетите пък показват ръст от 5,3%. Те са с дял от  20 на сто.

Минимаркетите са каналът, който в пъти изпреварва ръста на категорията в стойност, като през 2021 г. привлича 20% повече средства спрямо 2020 г. Дискаунтърите и Специализираните магазини пък са с ръст от 10% в стойност. Освен Хипермаркетите и Традиционната търговия,  негативно развитие регистрират Кеш&Кери и Парфюмерия&Козметика. При Кеш&Кери спадът е от цели 28, 3 %, а при парфюмериите – 23,3% на годишна база, като делът в стойност за МАТ ноември 2021 на всеки от тях е по 2%.

Праховете за пране регистрират отлив на купувачи, което влияе върху развитието на групата. Средната цена на покупка също намалява през 2021 г. Купувачите пазаруват повече на едно пазаруване, но това не успява да компенсира спада в другите индикатори. +1.7% Ръст в стойност за цялата категория Перилни препарати (Прах, Течни и Капсули). Спадът на Праховете е от 7%. Малко по-малко от половината домакинства са купили прах за пране през 2021 г., което е 6 процентни пункта спад в пенетрацията на продуктовата група спрямо 2020 г. Честотата намалява, но категорията постига ръст в закупеното количество на пазаруване. То достига 2,2 кг на единично пазаруване.

Промоциите в категорията намаляват с 3.6 процентни пункта за период от една година. Праховете за пране регистрират по-слабо намаление на промоционалните покупки, но пък делът им е значимо по-нисък от този в цялата категория перилни препарати. Техният спад е от 1,5 процентни пункта, а делът им е 26,4.

Прахообразните перилни препарати са с най-нисък дял на Собствени марки спрямо останалите групи в категорията, а именно 1,5 %. Общо за категорията делът на собствените марки е 2,3% за МАТ ноември 2021. Почти няма разлика с предходния период.

Традиционна търговия (малки хранителни магазини) е отговорна за почти една трета от средствата, изразходвани за купуване на Прах за пране. Делът на този канал значително изпреварва дяловете на Хипермаркетите и Супермаркетите. През 2021 г. има динамично развитие за Дискаунтърите и Дрогерии & Аптеки, а Минимаркетите растат по-слабо. Отлив на похарчени средства за Прахове във всички останали търговски канали – най-значимо при Кеш & Кери и Парфюмерия и Козметика.

Малките хранителни магазини са с 31% дял в категорията на Прахове за пране за МАТ ноември 2021 и с 0,5% спад на годишна база спрямо 2020 година. Минимаркетите бележат ръст от 1,3% и заемат 15% от категорията. Супермаркетите са със спад от 5,6% и 20% дял., а Хипермаркетите имат дял от 17 % и бележат спад от цели 14,1 на сто. Дискаунтърите показват забележителен ръст от цели 18,8 % на годишна база, а Кеш & Кери и Парфюмерия и Козметика са с осезаем спад от по над 30 процента.

Течните перилни препарати изпреварват ръста на цялата категория. Те привличат купувачи и се купуват по-често. Ръстът в стойност се дължи и на увеличената през 2021 г. средна закупна цена. Той е от 5,3% за МАТ ноември 2021 спрямо МАТ ноември 2020.

Слаб ръст на броя купуващи домакинства през 2021 г. Пенетрацията е  56,6% за периода. Домакинствата правят повече покупки, но намаляват закупеното количество на пазаруване.

Делът на промоционалните покупки спада по-значимо при Течните перилни препарати. Промоционалните покупки намаляват в дял с 5.5 процентни пункта достигайки 38% от общо похарчените средства за групата.

Въпреки регистрираното леко понижение на покупките на Собствени марки за Течните перилни препарати, тази група е с най-висок дял на сегмента през МАТ Ноември 2021 г. Той е 2,9 %, а за предходния период е бил 3,1 на сто.

Домакинствата предпочитат да пазаруват категорията Течни перилни препарати в големите канали от модерна търговия – Хипермаркети и Супермаркети. Хипермаркетите са с дял в стойност от 21%, но бележат спад в стойност за 2021 на годишна база спрямо 2020 година. Супермаркетите пък са с ръст от 10, 5%, а делът им в стойност за МАТ ноември 2021 е 20%. Минимаркетите са на трето място по предпочитания и се развиват динамично за една година, изпреварвайки цялата категорията. Техният ръст е 43% на годишна база за 2021 спрямо 2020, а делът им за МАТ ноември 2021 е 18%. Специализираните магазини също имат значим ръст в стойност. Дискаунтърите са със сходна динамика на тази на Супермаркетите – ръст от 10%. Традиционна търговия бележи отлив на средства през 2021 г. Най-сериозни загуби са регистрирани за канала Кеш§Кери – привлича над 50% по-малко стойност спрямо 2020 г.

Капсулите за пране привличат 7.7% повече стойност спрямо 2020 г. Групата се развива много по-динамично от цялата категория Перилни препарати. Купувачите на Капсули намаляват, но купуват на по-високи цени, по-често и в по-големи количества на пазаруване – 0,9 кг на единично пазаруване, показват данните на GgK. Пенетрацията им е 22,2%. Въпреки намалението от 4.2 процентни пункта делът на промоционалните покупки при Капсулите за пране остава много висок – 51.4%. Повече от половината изразходвани средства са за промоционални покупки.

Следвайки категория Перилни препарати, Капсулите за пране също са с нисък дял на Собствени марки – 2%. През 2021 г. този дял расте спрямо предходния период за разлика от останалите групи е категорията. Ръстът е с 0,7 процентни пункта.

Капсулите за пране бележат най-голям ръст в стойност за период от една година спрямо останалите групи в категорията. С изключение на Минимаркети и Парфюмерии и Козметика, всички останали търговски канали увеличават привлечените средства. Други търговски канали (Специализирани магазини) са с много сериозно увеличение в стойност (72,3%)  и двойно по-висок дял спрямо 2020 г. Следващия канал с чувствителен ръст е Кеш&Кери, който привлича една четвърт повече средства. Домакинствата предпочитат да пазаруват Капсулите за пране предимно от Хипермаркетите – този канал реализира над една трета от стойността на пазара, но е с по-малък ръст през 2021 г. Ръстът му е 3,8%, а делът му в стойност за МАТ ноември 2021 е 36%.

Категория Омекотители привлича 6.6% повече стойност през 2021 г. спрямо една година по-рано. Причината е нарасналата честота на купуване на категорията и по-големия обем на пазаруване. GfK отчита незначително намаляване на купуващите домакинства. Пенетрацията е 51, 1%, стабилна спрямо МАТ ноември 2020.

Омекотителите все по-често са купувани на промоционални цени. През 2021 година категорията продължава да увеличава делът на промоционалните покупки за разлика от цялата категория и достига по-висок дял на промоциите от Перилните препарати – 42,3%.

Омекотителите са със значим спад на покупките на Собствени марки през 2021 г. от 2,1 процентни пункта.

Хипермаркети и Супермаркети заедно привличат почти половината от всички средства, които домакинствата харчат за категорията. През 2021 г. двата канала постигат двуцифрен ръст спрямо 2020 г.: 12,1% за Хипермаркетите и 14,9 за Супермаркетите. Минимаркетите са най-динамичният канал с увеличение от една четвърт в стойност, а  Дискаунтърите и Дрогерии и Аптеки също изпреварват ръста на категорията.

При Малките хранителни магазини се наблюдава отлив на средства и загуба на пазарни позиции, като те заемат третото място в предпочитанията на домакинствата.