Общи условия

 

Общи условия за ползване на услугите, достъпни на интернет сайта www.progressive.bg

на "Си Ем Джи България" ЕООД

 

 I. Общи  условия

Настоящите  Общи условия на договора за ползване на предоставяните от "Си Ем Джи България" ЕООД информационни услуги и ресурси посредством уебсайта www.progressive.bg   уреждат отношенията между "Си Ем Джи България" ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през посоченя уебсайт информационни услуги и ресурси.

Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услугите, достъпни през уебсайта www.progressive.bg  и ,ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си в полето "Съгласен съм с Общите условия". След извършване на това отбелязване и натискане на виртуален бутон "Потвърди" се счита, че сте запознат с Общите условия, приемате същите  и се задължавате да ги спазвате. В случай че възнамерявате да ползвате Услугите, предоставяни посредством www.progressive.bg  без да се регистрирате, Вие декларирате, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате, със самото ползване на Услугите, предоставяни посредством www.progressive.bg.

По силата на настоящите Общи условия Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични / нетърговски цели и при спазване на настоящите условия.

 

II. Дефиниции и основни понятия

1. „Уебсайт”/„сайт” – уебсайтът на "Си Ем Джи България" ЕООД, намиращ се на уеб адрес www.progressive.bg., включително неговите поддомейни и/или директории, който представлява обособено място в Интернет мрежата, достъпно посредством своя уникален уеб адрес, съдържащо различна информация като файлове, програми, изображения, мултимедия,  текстове, звук, картина, бази данни, други обекти на интелектуална собственост, електронни препратки или други материали и ресурси.

2. "Си Ем Джи България" ЕООД (PROGRESSIVE) e еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 175137423, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Велико Търново” № 20, ет. 2, тел. (+359 2) 9443 563, факс (+ 359 2) 9443 642, e-mail: office@progressive.bg, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG175137423.

3. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставените услуги и/или ресурси на уебсайт www.progressive.bg.

4. “Услугите”, предлагани на интернет сайта www.progressive.bg, се делят на услуги, за използването, на които потребителят се нуждае от предварителна регистрация и ползва срещу заплащане; услуги за използването, на които потребителят се нуждае само от предварителна регистрация,  и  услуги, за използването на които потребителят не се нуждае от предварителна регистрация. Услугите включват: актуални новини; информация за събития, конкурси и конференции; обучения; достъп до PROGRESSIVE Търговска Карта, PROGRESSIVE Кошница, Профил на Търговски вериги, Таен клиент; достъп до Профил на компании; най-нови продукти и продукти архив; статии в Exclusive online; Архив на списание PROGRESSIVE; PROGRESSIVE Дигитален брой, PROGRESSIVE Бюлетин; възможност за абонамент за хартиеното издание на списание PROGRESSIVE, възможност за Добавяне на компания, добавяне на продукт, добавяне на търговска верига; изпращане на новина, изпращане на FMCG събитие, FMCG конкурс; възможност за публикуване и изпращане на материали от потребители (снимки) и коментари. Видът, броят и характерът на предлаганите услугите могат да бъдат променяни едностранно от "Си Ем Джи България" ЕООД, изцяло по нейна преценка.
5. „Потребителско съдържание” е всеки текст, аудио-визуално произведение, коментари, информация, видеоматериали, изображения, адрес на интернет страница или други обекти на авторското и сродните му права, създадени от потребител или с участие на потребител, върху които потребителят има изключителни права за използване към момента на предоставянето им за публикуване на сайта, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси в потребителския си профил, с оглед те да бъдат достъпни чрез съответния Уебсайт за всички останали потребители.

6. “Парола” е избран от регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с използвания email адрес за регистрация, служи за достъп до Потребителския му профил.

7. “Потребителско име” е избран от регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се идентифицирате при направен от него коментар в www.progressive.bg. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени услуги, до които достъпът е ограничен, да прекрати ползването на услугите, както и възможността да променя информацията в профила си и др.

8. “Email адрес” е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който индивидуализира същия и служи за достъп до Потребителския му профил.

9. “Регистриран потребител” е всеки потребител, създал собствен потребителски профил и регистрирал се да ползва услугите, достъпни чрез уебсайта www.progressive.bg.
10. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на

договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
12. „Интернет страница” е обособена част от уеб сайт или цял уебсайт.
13. „Електронна препратка” ( Линк ) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
14. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
15. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

16. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 
17. RSS (Really Simple Syndication) – XML език, който се използва за споделяне и обмен на информация между уебсайтове посредством заглавия или кратки обзори на съдържанието и връзка, водеща до първоначалния източник на информация.

18. “Произведение” - всеки обект на закрила на интелектуална собственост, достъпен чрез уебсайта.

 

III. Предмет на общите условия.

19."Си Ем Джи България" ЕООД чрез уебсайта www.progressive.bg предоставя на потребителя предвидените в тези общи условия услуги, наричани за краткост „Услугите”, като потребителят се задължава да използва услугите само в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

20. "Си Ем Джи България" ЕООД  предоставя на потребителя възможност за разполагане на материали на сървър на "Си Ем Джи България" ЕООД, като за целта потребителят се нуждае от предварителна регистрация и създаване на потребителски профил, по зададени от "Си Ем Джи България" ЕООД критерии;

21. Услугите, включващи комплекс от ресурси и услуги,  могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на интернет страница www.progressive.bg.

22. В случай, че потребителят не желае да използва услугите, които му дават възможност за публикуване на сайта www.progressive.bg  на материали, той не се нуждае от предварителна регистрация, както и не дължи възнаграждение на "Си Ем Джи България" ЕООД .

 

IV. Общи разпоредби. Съгласие с Общите Условия.

23. /1/ Цялото съдържание на сайта www.progressive.bg е собственост на "Си Ем Джи България" ЕООД ( PROGRESSIVE) или на "Си Ем Джи България" ЕООД ( PROGRESSIVE) са отстъпени права за публикуване на съдържанието на сайта от правоносителя. Всяко използване на съдържанието на сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване в интернет, публично показване, преработка на графични, видео, текстови материали или други обекти на интелектуална собственост от сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ и  може да става само с изричното и предварително съгласие от страна на "Си Ем Джи България" ЕООД.

/2/ Всички услуги на сайта са достъпни по всяко време на денонощието.

24. /1/ С влизането на уебсайта потребителят декларира, че желае да ползва Услугите на сайта, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

/2/ В случай, че потребителят желае да използва услугите, чрез които се публикуват материали на сайта, потребителят се нуждае от предварителна регистрация. Условия за регистрацията: от потребителя се изискват следните данни: име, фамилия, потребителско име (потребителското име е името, с което потребителят се идентифицирате при направен от него коментар) имейл адрес, компания, длъжност, бизнес сектор, държава, парола. Чрез натискане на бутона „Потвърди”, потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява с условията за използване  на услугите, налични на уебсайта www.progressive.bg.

/3/ При попълване на формата за регистрация потребителят, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изисквани от електронната форма на "Си Ем Джи България" ЕООД данни.Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.Забранява се предоставяне на неверни данни, регистрация под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност).При това положение, "Си Ем Джи България" ЕООД може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора със "Си Ем Джи България" ЕООД.

25. "Си Ем Джи България" ЕООД има право едностранно и по всяко време без предизвестие  да променя както Общите условия, така и технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги  и режимът на услугите (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) , предлагани на интернет сайта www.progressive.bg . Заявяването от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия и начина на предоставяне на услугите, ще води до автоматично прекратяване на договора между потребителя и "Си Ем Джи България" ЕООД за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта www.progressive.bg , при което "Си Ем Джи България" ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него потребителско съдържание.


V. Права и задължения на потребителя

26. Потребителят има право да ползва срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация услугите на уебсайта .

27. /1/ За използване на услугите, които включват разполагане на материали на сървър на "Си Ем Джи България" ЕООД, потребителят се нуждае от предварителна регистрация.

/2/ Материалите могат да бъдат разполагани на сървър на "Си Ем Джи България" ЕООД по всяко време на денонощието, като в рубриките Добавяне на компания, добавяне на продукт, добавяне на търговска верига, изпрати новина, добави събитие, добави конкурс и др, визуализирането им на сайта www.progressive.bg ще става само след одобрение от модератор на "Си Ем Джи България" ЕООД и при определеното за тези услуги възнаграждение, когато е предвидено такова. Коментари и оценки на материали се появяват на сайта след одобрение на модератор от "Си Ем Джи България" ЕООД, като "Си Ем Джи България" ЕООД си запазва правото да премахва  или  да не публикува съдържание, което нарушава Общите условия или действащото законодателство.

28. /1/ С натискането на бутона „Изпрати” или „Публикувай” потребителят се съгласява и преотстъпва на "Си Ем Джи България" ЕООД ( PROGRESSIVE ) правото да използва многократно материалите, по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

/2/ С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на сайта www.progressive.bg, потребителят предоставя на "Си Ем Джи България" ЕООД правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично и др. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на интернет страницата www.progressive.bg и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

/3/ Потребителят  единствен е отговорен за законността на потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване. 

29. Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на права по ЗАПСП  върху тях в полза на „Си Ем Джи България“ ЕООД не му се дължи възнаграждение. Възнаграждение не се дължи и на лицата, които са носители на права по ЗАПСП върху материалите, и които са отстъпили на Потребителя правото на използване.

30. /1/ Потребителят се задължава да посочва на "Си Ем Джи България" ЕООД ( PROGRESSIVE ) автора на произведението и носителите на права по ЗАПСП.

/2/ Потребителят се съгласява, че с оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на авторите и носителите на сродни права върху тях могат да не бъдат обозначавани при използването им.

31. Потребителят се съгласява, че "Си Ем Джи България" ЕООД ( PROGRESSIVE ) не е задължена да публикува или да използва по какъвто и да е начин материала, който потребителят изпраща.

32. Потребителят се съгласява, че с натискането на бутона „Изпрати” или “Публикувай“ дава съгласието си "Си Ем Джи България" ЕООД ( PROGRESSIVE ) да събира лична информация за него и да я използва във връзка с използването на материалите по смисъла на настоящите Общи условия.

33. С натискане на бутона „Изпрати” или “Публикувай“, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и с ясното съзнание се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

34. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от "Си Ем Джи България" ЕООД услуги да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала, добрите нрави и законните интереси на трети лица и да уведомява незабавно "Си Ем Джи България" ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

 

VI. Права и задължения на "Си Ем Джи България" ЕООД (PROGRESSIVE)

35. Във връзка с предлаганите услуги на уебсайт www.progressive.bg, описани в т.4, "Си Ем Джи България" ЕООД  уведомява потребителите, че всеки, който публикува коментари и всякакви други информационни материали на www.progressive.bg изразяват своето лично мнение по различни въпроси и "Си Ем Джи България" ЕООД не носи отговорност за написаното/публикуваното от тях.
36. "Си Ем Джи България" ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира дейността и начина, по който потребителят използва предоставяните услуги и  не носи отговорност за потребителското съдържание. "Си Ем Джи България" ЕООД  няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребители, ползващи услугите на сайт www.progressive.bg.
37. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство "Си Ем Джи България" ЕООД  съхранява информационни материали и ресурси, разположени от потребителя на сървър на "Си Ем Джи България" ЕООД, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на "Си Ем Джи България" ЕООД  или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

38. "Си Ем Джи България" ЕООД  има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да откаже одобрение за качване на сайта, да редактира,  да спира достъпа до и/или да премахва потребителско съдържание от сайта на всякакви информационни материали или фотографски изображения, да спира или да ограничава временно достъпа на потребителя до услугите, чието съдържание противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала, добрите нрави и законните интереси на трети лица.

39. В горните случаи "Си Ем Джи България" ЕООД  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

40. С публикуването на коментари и материали на сайта и натискане на бутона „Изпрати” или “Публикувай“,  потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на "Си Ем Джи България" ЕООД , описани в  настоящите Общи условия и поема отговорност в тази връзка. 

41. "Си Ем Джи България" ЕООД има право да откаже достъп до сайта на потребители, които  нарушават настоящите Общи условия .
42. "Си Ем Джи България" ЕООД  има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта www.progressive.bg, включително в потребителския профил, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от "Си Ем Джи България" ЕООД  или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на "Си Ем Джи България" ЕООД . 
43. "Си Ем Джи България" ЕООД  има право да изпраща непоискани търговски съобщения до потребителя, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от "Си Ем Джи България" ЕООД.

44."Си Ем Джи България" ЕООД се задължава да публикува настоящите Общи условия на сайта www.progressive.bg.

45."Си Ем Джи България" ЕООД има право едностранно и по всяко време да променя както Общите условия, така и услугите, предлагани на интернет сайта.

В случай, че "Си Ем Джи България" ЕООД извърши промени в Общите условия, "Си Ем Джи България" ЕООД уведомява потребителите като публикува изменените Общи условия в сайта www.progressive.bg.

 

VII. Общи Условия на "Си Ем Джи България" ЕООД за осъществяване на банер рекламни кампании на интернет сайта www.progressive.bg и неговите поддомейни

46. Цените за получаване на достъп до платените услуги са обявени на съответната Интернет страница на www.progressive.bg  и са предмет на актуализиране от страна на "Си Ем Джи България" ЕООД.

47. Посоченият размер на цените не включва дължимия данък върху добавената стойност /в случай, че такъв се дължи/. Последващо изменение в цените не засяга правата на регистриран потребител или страна по договор (наричани за краткост “Възложител” ), който вече е предплатил определено време за достъп до услугите на уебсайт www.progressive.bg., включително неговите поддомейни и/или директории до изчерпване на предплатения лимит.

48. Рекламната кампания  се осъществява чрез публикуване за определен период на съответната рекламна форма(и) на Възложителя според съгласувания медия план в избрания от него уебсайт(ове).

49. Заявяване на кампания - Възложителят заявява период на кампанията за една или повече позиции, както и за един или повече уебсайтове, представлявани от "Си Ем Джи България" ЕООД. Заявеният период на кампанията трябва да бъде кратен на 1 седмица ( 7 дни ). Заявяване на кампания се осъществява мин. 3 работни дни преди старта на кампанията. Заявяване на кампания става  на база на предварително съгласуван със  "Си Ем Джи България" ЕООД медия план.

50. Потвърждаване на кампания - Потвърждаване на медия план става писмено след проверка за свободната наличност на желаният от Възложителя рекламен ресурс и след проверка за годност на рекламната форма от техническо лице представител на "Си Ем Джи България" ЕООД.

51. Срок за подаване на рекламни форми - Рекламните форми се подават за преглед и одобрение не по-късно от 1 работен ден преди старта на кампанията.

52. Старт на кампания - заявена от Възложителя и потвърдена от "Си Ем Джи България" ЕООД  кампания стартира съгласно подадения медиен план.

53. Промяна на съдържанието на рекламната форма - Възложителят има право да променя съдържанието на рекламната форма по време на кампанията, като предварително изпрати за потвърждение за техническа съвместимост новите рекламни форми не по-късно 1 работен ден преди началната дата на промяната. Възложителят не дължи допълнителни такси за извършване на промяна на съдържанието на рекламната форма.

54. Прекратяване на кампания - Кампанията се прекратява автоматично при  изтичане  на заявения период на кампанията за една или повече позиции, както и за един или повече уебсайтове, представлявани от "Си Ем Джи България" ЕООД.

55. Достъп до текуща статистика - Възложителят получава верифициран достъп до банер ротационната система, чрез който да може да проследява статистическата информация за хода на кампанията – импресии, кликове и съотношението между кликове и импресии.

56. Авторски права и нарушения на законодателството

/1/. Рекламната форма  се предоставя от Възложителя на "Си Ем Джи България" в готов вид, подходящ за разпространение по интернет, изработен в съответствие с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права(ЗАПСП), Закона за защита на потребителите(ЗЗП), Закона за марките и географските означения(ЗМГО), Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК) и останалото приложимо законодателство.

/2/. С предоставянето на рекламните форми съгласно т.51 по-горе,  Възложителят гарантира и декларира, че има законово, договорно или отстъпено по друг начин право да използва за реклама чрез интернет   графичните и словни марки и/или елементи, включени в съответната рекламна форма и че е уредил изцяло взаимоотношенията си, включително по използването и имуществените, с авторите рекламната форма и частите от нея  и с всички други носители на авторски и сродни права, чиито произведения са използвани в рекламната форма, в съответствие с изискванията на ЗАПСП и останалото приложимо законодателство, включително че е получил от тези носители или от съответните упълномощени от тях организации за колективно управление на права всички необходими разрешения за използването на създадените от тях обекти на закрила по ЗАПСП. Възложителят декларира, че ще урежда  изцяло и за своя сметка всякакви претенции на носителите на авторски и сродни права върху рекламните форми.

57."Си Ем Джи България" ЕООД си запазва правото да откаже публикуване и разпространение на рекламни форми, чието съдържание противоречи на нормите на българското законодателство или нарушават общо приети морални или етични норми или настоящите Общи условия. "Си Ем Джи България" ЕООД  не носи отговорност за нарушаване на авторски и сродни права, касаещи рекламни форми подадени от Възложителя. "Си Ем Джи България" ЕООД  не носи отговорност за действията на своите потребители, провокирани от излъчените от "Си Ем Джи България" ЕООД а реклами.

58. Заявките за реклама с нетърговско (политическо и религиозно) съдържание подлежат на одобрение и могат да бъдат отказани по преценка на Си Ем Джи България" ЕООД  в случай, че нарушават законодателни норми или административни предписания.

59. Дефиниции:

/1/ Клик – натискане на ляв бутон на мишката върху избрана ключова дума.

/2/ Банер – рекламно графично изображение с определени размери, което служи за хипервръзка към интернет страницата (сайта). 

60. Права и задължения на Възложителя:

/1/ Възложителят се задължава да изпрати минимум до един ден преди старта на кампанията следните файлове:

/1.1/ Банери на уебсайт www.progressive.bg:

Top Банери – 728 px x 90 px

Side Банери (статичен / flash ) – 300 px x250 px

Bottom Банер – 940 px x 120 px

Банерите трябва да бъдат подадени във Формат: jpg, png, gif, swf (flash)

Pазмерът на файла не трябва да надвишава и да бъде по-тежък от 100 KB

/1.2/ Публикация Продукт / Публикация Профил Компанияна на начална страница на уебсайт www.progressive.bg:

Размерът на подадените снимки и лога ( файлове ) трябва да са по-големи и над 500 px x 500 px

Форматът на подадените снимки и лога ( файлове ) трябва да бъде jpg, png, gif.

/1.3./ Рекламна Визия на PROGRESSIVE Дигитален брой на уебсайт www.progressive.bg:

1/1 вътрешна страница (с линк) - 175mm x 175mm

1/2 вътрешна вертикална страница (с линк) – 88mm x 175mm

1/2 вътрешна хоризонтална страница (с линк) – 175mm x 88mm

Първа Корица (с линк) – 114mm x 134mm

Форматът на подадените  файлове трябва да бъде jpg, pdf, eps.

/1.4./ Банери на PROGRESSIVE Бюлетин на поддомейн уебсайт www.newsletter.progressive.bg:

Top Банер (email / newsletter уебсайт) на българска версия на newsletter – 728px x 90px

Middle Банер (newsletter уебсайт) на българска версия на newsletter – 728px x  90px

Side Банер (email/newsletter уебсайт) на българска версия на newsletter – 250px x 250px

Bottom Банер (newsletter уебсайт) на българска версия на newsletter - 728px x 90px

Top Banner (email) на българска версия на newsletter – 468px x 60px

Банерите трябва да бъдат подадени във Формат: jpg, png, gif, swf (flash)

Pазмерът на файла не трябва да надвишава и да бъде по-тежък от 50 KB

61. Права и задължение на "Си Ем Джи България" ЕООД:

/1/ "Си Ем Джи България" ЕООД одобрява получените визии.

/2/ "Си Ем Джи България" ЕООД се задължава да стартира кампанията в срок, да следи текущото й протичане.

/3/ При поискване от страна на Възложителя, "Си Ем Джи България" ЕООД се задължава да изпрати на клиента достъп до актуалната статистика на кампанията.

62.Неустойки

/1/ В случай на прекратяване (канселиране) на вече стартирала рекламна кампания, Възложителят следва да заплати на "Си Ем Джи България" ЕООД излъчените за периода до момента на прекратяване рекламна форма (и) по медия план, както и неустойка в размер на 20% от брутната (gross) сума на нереализираната част от заявката.

/2/ В случай на прекратяване (канселиране) на рекламна кампания в срок до 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията, Възложителят дължи неустойка в размер на 20% от брутната (gross) стойност на рекламната кампания.

/3/ В случай на неизпълнение от страна на "Си Ем Джи България" ЕООД на зададените по план параметри (заявен период на рекламна кампания), "Си Ем Джи България" ЕООД дължи компенсация в размер на 20% върху брутната стойност за целия период на нереализираната рекламна форма(и).

63. Цени и условия за плащане:

/1/. Заплащането на заявени и одобрени кампании става не по-късно от 5 дни от началната дата на кампанията. При неизпълнение на това задължение “Си Ем Джи България” ЕООД има право незабавно да прекрати съответната рекламна кампания.

Клиентът получава фактура преди старта и не по-късно от 3 дни след старта на заявената и одобрена кампания.

/2/ Заплащането на рекламната кампания се извършва по банков път, на следната банкова сметка:

Си Ем Джи България ЕООД

Ул. “ Велико Търново “ № 20, София 1504, България

Ид. №: 175137423

ДДС №:BG175137423

PROCREDIT BANK

IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) 
IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EUR) 
BIC: PRCBBGSF 

/3/ Таксите за парични преводи сa за сметка на Възложителя! Всички цени в тарифните планове са без включен ДДС.

 

VIII. Отговорност и обезщетения. Ограничаване на отговорността

64. /1/ "Си Ем Джи България" ЕООД не носи отговорност за съдържанието на коментарите и за съдържанието на материалите, разположени от потребители на сървъра на "Си Ем Джи България" ЕООД.

/2/ Във връзка с предоставените от потребителя права за използване на материалите и направените декларации и гаранции с приемането на настоящите Общи условия, потребителят поема отговорността и ще освобождава "Си Ем Джи България" ЕООД от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от автори и носители на сродни права върху материалите и при евентуалното предявяване на такива претенции пряко към "Си Ем Джи България" ЕООД, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка в случай, че е установено по безспорен начин, че са основателни.

/3/ Потребителят, с оглед на отговорността, която носи за съдържанието на публикуваните от него материали и коментари и законосъобразното им използване по смисъла на настоящите общи условия, поема за своя сметка всички разходи, които възникнат:

1.от подаден иск срещу "Си Ем Джи България" ЕООД във връзка с нарушаване разпоредбите на действащото законодателство в коментарите и материалите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на обезщетение на засегнатото лице, когато се докаже по надлежен ред, че претенцията е основателна;

2.от административно-наказателни санкции, наложени от компетентния орган за нарушения на приложимото законодателство в материалите или коментарите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на имуществената санкция.

65. "Си Ем Джи България" ЕООД не носи отговорност, ако поради технически или други причини материалът не е достигнал до нея или не е съхранен от нея.

 

ІХ. Защита на личните данни

66. "Си Ем Джи България" ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

67. "Си Ем Джи България" ЕООД съблюдава неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителя онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на подобна информация е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма, при публикуване на коментари и други информационни материали, съдържащи лични данни или когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

68. "Си Ем Джи България" ЕООД полага  грижа и отговаря за защита на информацията за потрбителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

69. "Си Ем Джи България" ЕООД полага грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

 

70. "Си Ем Джи България" ЕООД има право да събира и използва информация относно потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано е информацията, съдържаща лични данни, предоставени от потребителя онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация, направени коментари и други информационни материали, която потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите.

 

71. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при сключване на договора, "Си Ем Джи България" ЕООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия потребителя се съгласява информацията за него да бъде събирана, съхранявана и обработвана по предвидения в тях ред.

72. Всеки регистриран потребител чрез своите потребителско име, email адрес и парола има право на достъп до своя потребителски профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от "Си Ем Джи България" ЕООД.

Със съгласието си с настоящите Общи условия потребителят дава и своето изрично съгласие посочените данни и предоставената от него и отбелязана като публично достъпна информация, посредством попълнени заявки за регистрация, публикувани от него коментари и други информационни материали, да бъдат достъпни за всички потребители на уебсайта www.progressive.bg.

73. Потребителят се съгласява "Си Ем Джи България" ЕООД да събира и използва предоставената информация за статистически цели, включително да обработва същата, както и за предлагане на нови услуги на потрбителя, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на услугите, потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от "Си Ем Джи България" ЕООД. Потребителят дава съгласие "Си Ем Джи България" ЕООД да предоставя събраната статистическа информация за посещаемоста на сайта на рекламодатели / рекламни агенции, както и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове.Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "Си Ем Джи България" ЕООД.
74. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "Си Ем Джи България" ЕООД на посочените адрес или попълни и изпрати “ Форма за контакт”, разположена в подменю Контакти на уебсайт www.progressive.bg.
75."Си Ем Джи България" ЕООД се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за потребителя или за ползването от него на услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите описани в настоящите Общи условия, както и в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.
76. "Си Ем Джи България" ЕООД има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на потребителя изпраща към сървър на "Си Ем Джи България" ЕООД във връзка с активността на потребителя.

 

 

X. Прекратяване на действието на договора при Общи условия. Решаване на спорове.

77. Действието на договора при Общи условия се прекратява от потребителя с отказ от регистрацията. Потребителят продължава да носи отговорност за каченото от него съдържание и след отказа от регистрация. Онези от клаузите на Общите условия, които по своя  смисъл се прилагат и след прекратяване на договора между Си Ем Джи България ЕООД и Потребителя, запазват своето действие.

78. /1/ Действието на договора при Общи условия се прекратява едностранно от "Си Ем Джи България" ЕООД без предизвестие ако:

1.Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство;

2.Потребителят нарушава настоящите Общи условия.

В тези случаи "Си Ем Джи България" ЕООД има право да прекрати регистрацията на потребителя и да изтрие от сървърите си всички разположени от него материали.

/2/ Действието на договора при Общи условия се прекратява едностранно от "Си Ем Джи България" ЕООД без предизвестие, ако "Си Ем Джи България" ЕООД прецени, че с разполагането на материали или коментари на сайта, потребителят е извършил престъпление или административно нарушение. В тези случаи "Си Ем Джи България" ЕООД подава сигнал до компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

/3/ Действието на договора при Общи условия се прекратява едностранно от "Си Ем Джи България" ЕООД без предизвестие при преустановяване на дейността на "Си Ем Джи България" ЕООД или прекратяване на поддържането на уебсайта www.progressive.bg, включително на неговите поддомейни и/или директории.

79. Всички спорове между страните се разрешават чрез преговори, а когато това не е възможно, споровете се отнасят за разрешаване до компетентен съд със седалище в гр. София.

 

Настоящите Общи условия  влизат в сила считано от 15.10.2012г.