Нова магистърска програма във Факултета по фармация в МУ-Варна

Дата: 20.10.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Нова магистърска програма във Факултета по фармация в МУ-Варна

Нова магистърска програма „Козметология“ се открива във Факултета по фармация при Медицински университет – Варна.

Магистърската програма „Козметология", нерегулирани професии от професионално направление 7.3. Фармация, е проектирана да отговори на специфичните потребности на козметичната индустрия в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към съвременните тенденции в областта на разработване, производството, внедряване и дистрибуция на безопасни козметични продукти с високо качество.

Магистърската програма се провежда в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Обучението включва изучаване на 12 задължителни дисциплини, избор на минимум две от предложените избираеми дисциплини в различни области, три учебни практики по технология на производството на козметични продукти, фитокозметика и анализ на козметичните и парфюмерийни продукти, и др.

За магистърската програма могат да кандидатстват специалисти: придобили ОКС „Магистър", професионална квалификация „магистър – лекар", професионално направление 7.1. Медицина; Придобили ОКС „Магистър",  професионална квалификация „магистър – лекар по дентална медицина", професионално направление 7.2. Дентална медицина; придобили ОКС „Магистър", професионална квалификация „магистър – фармацевт", професионално направление 7.3. Фармация; придобили ОКС „Бакалавър" или ОКС „Магистър" по биотехнологии, биология, молекулярна биология и други специалисти от професионално направление 4.3. Биологически науки; придобили ОКС „Бакалавър" или ОКС „Магистър" по медицинска химия, фармацевтична химия, аналитична химия и други специалисти от професионално направление 4.2. Химически науки; придобили ОКС „Бакалавър" или ОКС „Магистър" от професионални направления 5.10. Химични технологии; 5.11. Биотехнологии; 5.12. Хранителни технологии (Специалисти по технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката).

Завършилите магистри по козметология могат да се реализират в производствени предприятия на козметичната индустрия, научно-изследователски лаборатории за иновации в козметологията, лаборатории за контрол на качеството на козметични продукти, държавни и фирмени научно-изследователски институти, собствен бизнес за производство и дистрибуция на суровини и козметични продукти.