Повече стойност за цялата категория „Устна хигиена“

Брой 13, март-април 2024

Дата: 20.03.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Повече стойност за цялата категория „Устна хигиена“

При намаление на закупените обеми от домакинствата през МАТ ноември 2023 спрямо година по-рано.

Аптечният канал изпреварва пазара по ръст на привлечените средства и намаление на закупените обеми в т/кг като едновременно бележи увеличение на броя закупени опаковки. По данни на „Консюмър Пенъл България ГфК“ ЕООД за период МАТ Ноември 2023 година спрямо МАТ Ноември 2022 година.

По-голямата продуктова категория „Устна хигиена“ е представена от продуктовите групи „Вода за уста“ и „Паста за зъби“. Общо продукти за устна хигиена са пазарувани от 74% от всички български домакинства за последния период т.е. 2 пп по-ниска пенетрация спрямо 2022 година.

Развитието на категорията в стойност е резултат предимно на увеличените средни цени, които за период от една година се повишават с 11,4% (лв./кг). Категорията е купувана при стабилна честота на пазаруване, както и обем на купувач. Продуктите от категория „Устна хигиена“ попадат в потребителската кошница средно 6,1 пъти за периода МАТ Ноември 2023 г. За едно пазаруване  купувачите харчат средно 4.64 лева и купуват 1,2 опаковки.

Повишените средни цени в категорията се наблюдава, както при вода за уста, така и при паста за зъби, а ръстът е съответно 10% и 14% между двата наблюдавани периода.

Двете категории „Вода за уста“ и „Паста за зъби“ са с различна значимост за домакинствата. Ако паста за зъби може да бъде отнесена към основните стоки, то водата за уста е по-скоро „добрата лична грижа“ и превенция, без да е задължителна. Различие в демографските групи, които потребяват тези два продукта, удовлетворяването на различни потребности стои зад различното развитие на тези два продукта в годината на продължаваща инфлация и ограничени бюджети за част от домакинствата.

Пастата за зъби е купувана от 72% от домакинствата, докато водата за уста от 19%. При растящи средни цени пастата за зъби губи 2 пп от своята пенетрация, докато водата за уста е с нарастваща пенетрация от 1.3 пп, въпреки ръста на цените, което по икономическата логика трябва да ограничи купувачите.

Обемите на двете категории също имат противоположно развитие – нарастващ за водата за уста и намаляващи обеми при пастата за зъби. Вероятно домакинствата започват да „абсорбират“ високите цени и не се стремят да ограничават покупките само до най-необходимото, когато бюджетът позволява. Това най-ясно може да се проследи именно при категории в групата на „добра лична грижа“.   

Предпочитаните канали за купуване на продукти от кошница „Устна хигиена“ са хипермаркети и супермаркети, следвани от дрогерии и дискаунтъри. Аптеките са представени с доста по-ниски дялове 6% дял от обемите и 9% от похарчената сума от домакинствата за този тип продукти. През 2023 година аптеките имат негативно развитие в закупените обеми (т/кг), но растат в закупен брой опаковки за разлика от целия пазар, който бележи намаление на опаковките. В стойност аптечният канал е един от най-успешните добавяйки 21% към стойността от 2022 година.

 

Паста за зъби: покупките на домакинствата в Аптеки по-чести и на по-високи средни цени

Хипермаркетите и Супермаркетите остават най-предпочитаните канали за покупка на паста за зъби и през 2023 г. Супермаркети са по-динамичният канал и се позиционират на първо място с най-висок дял от общо закупените обеми. Всички типове търговски канали увеличават привлечената стойност от категорията. Изключение правят Минимаркети и Кеш § Кери, при които има спад в стойността спрямо година по-рано.

Повечето канали с изключение на Дискаунтъри регистрират загубата на купувачи за категорията. Хипермаркетите сред най-големите губещи на купувачи на паста за зъби след ръст на цените над средния за цялата категория.

Аптечният канал губи купувачи на паста за зъби през 2023 г., но резултатите са 9% повече обем (т/кг) и 22% повече стойност от категорията. 1/5 повече стойност от категорията е благодарение на ръста на средните цени и по-честите покупки от домакинствата. Макар, че динамиката на средните цени в аптеки е близък до средният ръст в категорията, цените на пасти за зъби в аптеки остават най-високи спрямо другите канали. Богатият специализиран асортимент, както и  липсата на собствени марки е обяснение за значимо по-високите средни цени.      

Категория паста за зъби е доминирана от брандирани продукти. Дори в периоди на висока инфлация и ръст на цените Собствените марки в категорията остават с минимален дял, въпреки чувствителната разлика в средните цени в полза на Собствените марки.

Ясна тенденция на повишен интерес към продуктите на промоция за сметка на не-промоционалните покупки. Малко над половината закупен обем от категорията е на продукти, които не са на промоция, останалите са покупки на промоция. Броят купувачи намалява, както на промоционални, така и на не-промоционални продукти през 2023 г. в сравнение с 2022 година.

И двата сегмента са с ръст на средните цени като по-бързо увеличение на цените е регистрирано при покупките на промоция. От една страна това може да се дължи на неценови промоции, а от друга страна на купуване на продукти от по-висок ценови сегмент.

Промоционалните покупки допринасят за 47% от похарчените средствата за категорията и за 46% от закупените обеми. Промоциите са със значим принос за увеличената стойност на категория „Паста за зъби“, нараствайки с 20% между двата периода. Спадът на купувачи е компенсиран успешно от увеличението на цените, докато закупените обеми на промоция се увеличават само с 2%, което е повлияно от по-честите покупки на промоция.

Не-промоционалният сегмент добавя само 1% към стойността си от 2022 г. въпреки ръста на цените. При не-промоционалните покупки регистрираме 8% намаление на обема поради по-малко купувачи и по-малко количество на единична покупка.

 

Аптечният канал регистрира намаление на купените обеми Вода за уста въпреки ръста за цялата категория

14% повече стойност за категория „Вода за уста“ спрямо резултатите през 2022 г. Категорията привлича купувачи, но положителният резултат са също така и увеличените средни цени, както и ръст на закупените количества. За разлика от паста за зъби, водата за уста бележи ръст в закупените обеми от 3.6% спрямо 2022 година.

Два са ключовите канали за категорията, които през 2023 г. реализират над 50% от закупените количества в категорията – хипермаркети и дрогерии, с по-голямо значение за дрогерии. През 2023 г. се забелязват различия в динамиката на различните канали. Категорията има положително развитие (стойност и обем) в хипермаркети, минимаркети, дрогерии, кеш & кери, докато дискаунтъри, супермаркети и малки хранителни магазини бележат спадове спрямо 2022 година.

Делът на аптеки от общия пазар на категорията през 2023 г. е 9% в обем, спрямо 11% през 2022 г., в стойност също има намаление от 1 пп до 11% през последния период.

През аптеки домакинствата са купили 15% по-малко обеми вода за уста, ако сравним с данните от 2022 г., но намалението в опаковки е доста по-малко 4%. Намалението на размера на опаковките не е единственото обяснение на по-малкото закупени обеми. Купувачите пазаруват по-често, но намаляват закупеното количество.  Намалените обеми - общо и на купувач, са успешно компенсирани от  ръста на средните цени.

Собствените марки в продуктовата категория имат по-голямо присъствие спрямо пастата за зъби. През 2023 г. собствените марки вода за уста представляват 25% от закупените обеми и 11% от привлечената стойност.

Развитието на сегмент Собствени марки е по-малко динамично в стойност поради спад в закупените количества, което не може да бъде компенсирано с ръст на цените и без значим ръст на купувачите. Брандираните продукти вода за уста са с привлечени купувачи и увеличение на обемите спрямо 2022 г. Пазарът на маркови продукти е с 16% увеличение в стойност за една година. Според представянето на търговските канали сегментът собствени марки не е движен от резултатите на дискаунтърите, а по-скоро от този на дрогериите,  които са най-предпочитаният канал за закупуване на категорията и продължава да расте.

Промоционалните покупки увеличават значимостта си за категорията „Вода за уста“ до 47% от общия обем и стойност. До голяма степен динамиката на промоционалните покупки са определящи за резултатите на цялата категория – привличане на купувачи, увеличение на закупените обеми и стойността.